Logo Politechniki Radomskiej

KURSY I STUDIA PODYPLOMOWE

:: KURSY


KURS INSTRUKTORA CZĘŚĆ OGÓLNA I CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

(Instruktor dyscypliny Sportu/ Instruktor dyscypliny Rekreacji ruchowej)


1. ORGANIZATORZY:
Studium Dokształcania i Doskonalenia w Wydziale Nauczycielskim Politechniki Radomskiej przy udziale pracowników naukowo-dydaktycznych Katedry Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego.

2. UPRAWNIENIA: Warunkiem do otrzymania zaświadczenia z części ogólnej jest zdanie egzaminu. Warunkiem otrzymania Legitymacji Instruktorskiej z danej dyscypliny Sportu lub danej dyscypliny Rekreacji ruchowej jest zaliczenie właściwej części ogólnej i zdanie egzaminu z części praktycznej.

UWAGA!!! - Sama część ogólna nie daje uprawnień do prowadzenia zajęć sportowych lub rekreacyjnych. W celu nabycia uprawnień konieczne jest zaliczenie części specjalistycznej (praktycznej) jednej z dyscyplin Sportu lub Rekreacji ruchowej.

Osoby, które bezpośrednio uczestniczą po zdaniu egzaminu z części ogólnej w części specjalistycznej z której zdają egzamin otrzymują legitymację instruktora (wg wzoru wprowadzonego z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 czerwca 2001r w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania Dz.U.Nr71,poz.738 z późniejszymi zmianami. Osobom tym nie wydaje się zaświadczenia z części ogólnej.

3. UCZESTNICY:
Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej średnie wykształcenie.
- z części ogólnej zwolnieni są wyłącznie absolwenci studiów Wychowania Fizycznego (pierwszego i drugiego stopnia, którzy ukończyli uczelnię w ciągu 10 ostatnich lat ), absolwenci części ogólnej kursu instruktora odpowiednio Sportu lub Rekreacji ruchowej wymagane jest okazanie dyplomu lub zaświadczenia;
- płatność ratalna możliwa jest jedynie w przypadku uzyskania zgody Dyrektora SDiD;
- z tytułu wniesienia opłat może zostać wystawiony rachunek za udział w kursie;
- istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta lub inne podmioty;
Po zakończeniu kursu następuje Egzamin Instruktorski zdawany przed komisją.

4.Instruktor Sportu: ( 80 g w tym 20 g teorii, 60 g ćw)
- pływanie
- koszykówka
- piłka siatkowa
- piłka nożna
- pilka ręczna
- łucznictwo

5. Instruktor rekreacji ruchowej:
- aerobik
- samoobrona
- żeglarstwo z godz. wpisanymi już na stronie
- kajakarstwo - wymagania:
- umiejętność pływania
- posiadanie karty pływackiej
UWAGA! KARTĘ PŁYWACKĄ MOŻNA UZYSKAĆ NA POLITECHNICE RADOMSKIEJ

6. Inne kursy:
- Wychowawca Placówek Wypoczynku
- Pracownik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia licencja I i II stopnia.

7.CZĘŚĆ OGÓLNA:(Instruktor Sportu 72 g, Instruktor Rekreacji ruchowej 72 g )

8. WYMAGANE DOKUMENTY:
Przed rozpoczęciem kursu na spotkanie organizacyjne każdy uczestnik powinien dostarczyć:
- dokument potwierdzający wykształcenie;
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie;
- ubezpieczenie NNW;
- ksero dowodu;
- 2 zdjęcia;
- dowód wpłaty na określoną część kursu;

Politechnika Radomska im. K Pułaskiego w Radomiu
nr konta: 90 1240 1789 1111 0000 0776 9669
Tytułem: SDiD - Kursy Instruktorskie -
podać specjalność ( określoną część kursu)
Imię, nazwisko, PESEL

9. CENA KURSU:
- Część ogólna 500 zł
- Część praktyczna 800 zł
- Legitymacja 20 zł.

10. INFORMACJE i ZGŁOSZENIA:
Sekretariat Wydziału Nauczycielskiego
Radom ul. Malczewskiego 20A (Budynek "Olimp") p.10 (na parterze) .
tel. 0-48 361-78-00
fax. 0-48 361-78-03
kursy.sdid@pr.radom.pl

Kursy instruktorskie i studia podyplomowe
Dyżury:
ul. Malczewskiego 20A (Olimp) pokój nr 10
Wtorek - 15.30-17.00

tel: 9.00 - 15.00 - poniedziałek - piątek
kursy.sdid@pr.radom.pl
:: STUDIA PODYPLOMOWE


Studia Podyplomowe z zakresu wychowania fizycznego i zdrowotnego z korektywą.


Studia Podyplomowe z zakresu wychowania fizycznego i zdrowotnego z korektywą przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych posiadających uprawnienia pedagogiczne.

Celem studiów jest umożliwienie nauczycielom innych przedmiotów zdobycia kwalifikacji do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego i gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnej w szkole.

Studia podyplomowe trwają trzy semestry o łącznej liczbie 410 godzin. Program obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne z obszaru wychowania fizycznego, zdrowotnego, korektywy i kończy się egzaminem dyplomowym.

Absolwenci otrzymują świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w zakresie wychowania fizycznego z gimnastyką kompensacyjno-korekcyjną.
© ZAKŁAD WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I ZDROWOTNEGO WYDZIAŁ NAUCZYCIELSKI PRad --- Kontakt: ikfp@pr.radom.pl